Kvalitetsberättelse 2018-2019

Augusti 2018 – Juli 2019
Kämpe följer skolans läsår, därav kvalitetsberättelse augusti-juli
Kämpe ungdomsboende § 9.8 LSS
2019-07-01 Richard Landt, Föreståndare

Under den här perioden har personalgruppen arbetat vidare med det ständiga förbättringsarbetet. De två stora målen för att förbättra verksamheten har varit att flytta till mer ändamålsenliga lokaler samt få en ännu större transparens och öppenhet gentemot vårdnadshavare och närstående.

Flytten

Resultatet av flytten som skedde i slutet av juni 2018 till Skogsbrynet (boendet kallas för Skogsbrynet) har varit att det givit eleverna större närhet till samhället. Personalgruppen har märkt att eleverna blivit mer aktiva i att själva ta initiativ att ta sig till Bålsta centrum för att tex handla eller träna.

Detsamma gäller att ta sig till och från skola, tidigare var de behov av skjuts fram och tillbaka till skola av personal och skoldagen blev mer ”styrd” att alla elever behöver börja och sluta samma tid. Nu har det blivit mer flexibelt och självständigt i och med att eleverna själva kan ta sig till och från skola.

Det nya huset på Skogsbrynet har mer utrymmen, eleverna interagerar mer med varandra i och med att huset är en enhet istället för att som tidigare bestå av tre block. Personal märker att elever oftare är ute i de allmänna utrymmena.

Skogsbrynets närhet till Bålsta centrum har även gjort det lättare för både personal och elever att ta sig till olika former av möten som tex habilitering och skola.

Transparens och öppenhet

Under det här årets verksamhetsår har verksamheten infört ”öppet hus” varje onsdag. Aktiviteten innebär att vårdnadshavare och närstående kan komma till ungdomsboende för att äta middag och umgås med elever, personal samt andra vårdnadshavare. Det blir ett sätt att skapa lättsamma informella möten.

I och med att verksamheten haft det återkommande varje onsdag så har det inte blivit någon överraskning för någon elev eller personal, det har skapat ett lugn.

I snitt har det varit två familjer i månaden som deltagit på ”öppet hus”. Vid 18 tillfällen har verksamheten haft besök av familjer på ”öppet hus” under verksamhetsåret 2018-2019.

Under året har verksamheten haft en nöjdhetsenkät med vårdnadshavare och närstående.

90% av vårdnadshavarna svarade på nöjdhetsenkäten. Det som kom fram i enkäten är att vårdnadshavare vill ha (fortsätta med) återkommande kontakt, men att den återkommande kontakten ej skall vara mer än nödvändigt. Är det något av vikt upplever vi att de har bra kontakt med verksamheten.

Kvalitetsberättelse 2017

Kämpe ungdomsboende § 9.8 LSS
2017-01-31 Richard Landt, Enhetschef

Under början av 2017 har arbetsgruppen haft diskussion om hur verksamheten skall använda socialstyrelsens författningssamling och klargöra vad kvalitet menas inom § 9.8 LSS. Övergripande innebär det att verksamhetens mål och krav är att följa de lagar (och de mål) som finns inom LSS, HSL.

Kvalitet är ett ständigt förbättringsarbete. Det blir aldrig färdigt, vilket innebär att frågor om verksamhetens kvalitet ständigt tas upp på personalmöten men även i olika former av egenkontroll så som återkommande samtal med elever, skola, vårdnadshavare samt socialtjänst.

Under året så har verksamheten arbetat med att prata och synliggöra svårigheter som kan uppstå i socialt arbete. Känslan som personal att ”inte vara tillräcklig”, ”Känslan att ha gjort ett misstag”. Detta arbete har synliggjorts i alla olika arbetskategorier inom Kämpe AB.

Resultatet med att synliggöra dessa svårigheter har givit arbetsgruppen en trygghet i att verkligen ta upp vad som är problemet- utan att känna skuld, på så vis kan verksamheten verkligen förändra processer och aktiviteter och därmed få en förbättrad kvalitet, men även god psykosocial arbetsmiljö.

Under året har verksamheten tydliggjort att det finns en del aktiviteter som ständigt behöver vara med i verksamheten – som en röd tråd. De olika socialtjänsterna skickar ”ett beslut” på insats i vilka det finns olika mål för ungdomen. Dessa mål skall alltid tas med i ungdomens genomförandeplan. Det blir tydligt både för ungdomen, personal och socialtjänst att dessa mål arbetar verksamheten mot. Det är viktigt att personal från socialtjänst men även boende personal har dialog med ungdomen som accepterar dessa mål. Utan acceptans från ungdomen blir det inget bra resultat, och med acceptans och förståelse vad målet handlar om har verksamheten sett att resultatet blir bra.

Dokumentation

Under 2017 har föreståndare en gång per månad läst igenom senaste månadens dokumentation för att varje månad göra en analys av de sista fyra veckorna och till exempel se om det finns ett återkommande mönster i olika former av aktiviteter. Resultatet med att återkommande göra analys var fjärde vecka har blivit att det blir tydligt vad som, i det längre perspektivet, fungerar samt inte fungerar. På så vis kan personalgruppen diskutera vad som ej fungerar och därmed förändra samt förbättra verksamheten.

Under 2017 har vi en gång per termin haft nöjdhetsenkät för eleverna där det fått svara på frågor om tex, trygghet, trivsel och delaktighet i verksamheten. Resultaten utifrån enkäten blir att verksamheten lyssnar på eleverna samt att de känner ett värde i sina åsikter och blir sedda i och med att verksamheten förändrar de aktiviteter som eleverna ej är nöjda med.

Det ger även signaler till personalgruppen utifrån enkäten vilka frågor och mål som verksamheten tycker är viktiga i det dagliga arbetet.