Vad erbjuder vi dig som Familjehem

Kämpe AB erbjuder konsulentstödd familjehemsvård genom att rekrytera, utbilda och föreslå familjehem till kommuner runt om i landet. Familjehemmen riktar sig till alla individer som behöver ett familjehem, det betyder till barn och ungdomar samt unga vuxna och vuxna som placeras enligt lagrum SoL, LVU och LSS. Personer som av olika anledningar inte kan bo kvar i den miljö eller det hem de kommer ifrån.

Familjehemmen utbildas både i Socialstyrelsens material ”ett hem att växa i” och i kunskap om neuropsykiatrisk funktionsvariation, anknytningsteori, samt inom andra relevanta områden för det uppdrag de har. De ges även handledning enskilt och/eller i grupp samt har tillgång till stöd via telefon under veckans samtliga dagar och tider. Uppföljning av personen som placeras sker av socialtjänsten.

Vår kunskap och hur vi arbetar

Vi är ett litet företag som har en kontinuerlig och god kontakt med våra familjehem. Våra familjehem/jourhem finns runt om i hela Sverige. Kämpe AB har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Kämpe familjehems arbete präglas av, kunskap, engagemang och professionalitet. Vi är noga med att vårt arbete sker utifrån rådande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter.

I företaget finns samlad kunskap inom specialpedagogisk utbildning, socialpedagogisk utbildning och handledarutbildning i psykosocialt behandlingsarbete riktat mot familjehem. Vidare har vi också kunskap och utbildning i beteendevetenskap, psykologi, psykoterapi, anknytningsteori, missbruk och kriminalitet, olika samtalsmetodiker samt lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med funktionsavvikelser och/eller psykosociala problem.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är ett enskilt hem, som på uppdrag av myndighet, tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna i behov av stöd och trygghet och som ibland behöver byta miljö att leva i. Det är således en modern term för vad som tidigare kallades ”fosterhem” eller ”social bostad”, alltså inte en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, men som med stöd av ett konsulentföretag som Kämpe AB kan vara mer kvalificerat och är det som beskrivs med beteckningen förstärkt familjehemsvård.

Studenthem

Kämpe AB har även en inriktning på sina hem som företaget upplåter för placeringar som kallas ”studenthem”, vilket innebär att en del ungdomar som under sin skoltid är i behov av förstärkt stöd i hemmet och i behov av att gå i skola på annan ort än hemorten kan erbjudas plats i något av dessa hem under den tid de studerar. Placering sker under samma lagrum som övriga placeringar och familjerna som upplåter sina hem och sitt stöd utreds och utbildas på samma sätt som familjehem.

Vill du bilda familjehem?

Är du intresserad av att veta mer om vad det innbär att ha ett familjehem?

Gå till ansökan och skicka en intresseanmälan.